Disclaimer

Bij het gebruiken van deze site, stemt u in met deze voorwaarden en condities:

Deze website is een publicatie van EPS-Protection bvba. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing.

De inhoud van deze site, inclusief teksten, grafieken, logo's, knoppen, iconen, afbeeldingen, audio clips en software, zijn eigendom van EPS-Protection bvba, tenzij anders gespecificeerd. De compilatie, dit is de verzameling en lay-out van de inhoud van deze site, is het exclusieve eigendom van de auteur en is beschermd onder internationale auteursrecht wetgeving. Elk ander gebruik, inclusief reproductie, modificatie, distributie, overdracht, vertoning of presentatie, van de inhoud van deze site zonder de expliciete toestemming van EPS-Protection bvba strikt verboden.

Alle foto's, fotobestanden, bewerkingen van foto's, video's, bewerkingen van video's alsmede alle mogelijke grafische bestanden op deze website zijn eigendom van EPS-Protection bvba. Zij mogen niet gebruikt worden in welke vorm dan ook, zowel "on line" als "off line" dan zonder de uitdrukkelijke toestemming van hierbovenvernoemde.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van EPS-Protection bvba. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

Toestemming kan gevraagd en verkregen worden middels eenvoudige e-mail aan info@eps-protection.be

Rechtstreeks linken naar de root van deze website is wel altijd toegelaten. Ook zogenaamd "deep linken" (opnemen van de website in het eigen frame) kan altijd, zonder voorafgaandelijke toestemming. Het gebruik van deze mogelijkheid mag echter niet strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden, noch met het doel van deze website. Als via hyperlinks wordt verwezen naar deze website, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Alle op deze website geplaatste foto's werden bewerkt en geschikt gemaakt voor gebruik op het net door de auteur van de website.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

De auteur spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met deze persoon.

Met vriendelijke groeten,

EPS-Protection bvba.